InternalPageBanner

Ανακοινώσεις αποτελεσμάτων doping

InternalPagesAnnouncementsList

Όλες

  Εκδότης Αντικειμένων

  null ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΤΗΣ 03.09.2020
  Ανακοινώσεις αποτελεσμάτων doping | 24 Σεπτεμβρίου 2020
  ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΤΗΣ 03.09.2020

  Αναφορικά με τις πρόσφατες έκτακτες δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν, με πρωτοβουλία και απόφαση της Επιτροπής Έκτακτων Δειγματοληψιών της Φ.Ε.Ε, στις 3-9-2020 στο πλαίσιο εξω-αγωνιστικού ελέγχου, μετά από κλήρωση, σε μη-εγγεγραμμένους για συμμετοχή σε ιπποδρομίες ίππους, η Φ.Ε.Ε ανακοινώνει τα ακόλουθα διευκρινιστικά στοιχεία για την ενημέρωση της ιπποδρομιακής κοινότητας, και ιδία του φιλίππου κοινού, στο πλαίσιο της τηρούμενης διαφάνειας της λειτουργίας των Οργάνων της.

  1. Κατ’αρχήν σύμφωνα με τα διεθνώς κρατούντα και τα προβλεπόμενα από την Διεθνή Σύμβαση για την Ιπποπαραγωγή, τις Ιπποδρομίες και τον Στοιχηματισμό, (που υπογράφεται από τις Εθνικές Ιπποδρομιακές Αρχές-Μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών), τον Κώδικα Ιπποδρομιών και τις Γενικές Διατάξεις, οι ρυθμίσεις για τον έλεγχο για φαρμακοδιέγερση και οι ποινές, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, διαφέρουν με βάση τα εξής δύο (2) κριτήρια:

  (Α) Εάν ο έλεγχος είναι αγωνιστικός έλεγχος, δηλαδή εάν αφορά ίππους που συμμετείχαν ή διαγωνίσθηκαν σε ιπποδρομίες (οπότε ο έλεγχος γίνεται τακτικά με λήψη βιολογικών υλικών αμέσως μετά την ιπποδρομία σε όλους τους νικητές ίππους καθώς επίσης και έκτακτα σε όσους ίππους κρίνουν οι Ελλανοδίκες, οι κτηνίατροι και η Επιτροπή Ιπποδρομιών).

  ή

  Εάν ο έλεγχος είναι  εξω-αγωνιστικός έλεγχος, δηλαδή εάν αφορά ίππους  μη-εγγεγραμμένους στις ιπποδρομίες, οπότε ο έλεγχος γίνεται είτε μετά από έγγραφη καταγγελία ή από την Φ.Ε.Ε αυτεπάγγελτα.

  (Β) Εάν οι απαγορευμένες ουσίες που ήθελαν διαπιστωθεί/ευρεθεί ως αποτέλεσμα του εργαστηριακού ελέγχου εμπίπτουν στην Κατηγορία των Διεγερτικών-Κατασταλτικών Ουσιών.

  ή

  Εάν εμπίπτουν στην Κατηγορία των Θεραπευτικών Ουσιών.

  Ενώ κατ’ αρχήν και γενικότερα τόσο οι Διεγερτικές-Κατασταλτικές Ουσίες όσο και οι Θεραπευτικές Ουσίες εμπίπτουν ως υποσύνολα στο Γενικότερο Σύνολο των Απαγορευμένων Ουσιών οι περιπτώσεις διαπίστωσης/εύρεσης διεγερτικών-κατασταλτικών ουσιών τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης-τιμωρίας από αυτές της διαπίστωσης θεραπευτικών ουσιών, τόσο στο πλαίσιο του αγωνιστικού ελέγχου όσο και, μάλιστα  περαιτέρω διαφοροποιούμενης της μεταχείρισης, στο πλαίσιο του έξω-αγωνιστικού ελέγχου.

  2. Οι συγκεκριμένες έκτακτες δειγματοληψίες της 3-9-2020 ήταν αποκλειστικά δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του εξω-αγωνιστικού ελέγχου (Out of Competition Testing) και δη μη- εγγεγραμμένων για συμμετοχή σε ιπποδρομία ίππων.

  3. Ο εν λόγω εξω-αγωνιστικός έλεγχος διέπεται και ρυθμίζεται από τις ακόλουθες διατάξεις

  (α) Άρθρο 6 (Ε) (Ιπποδρομίες), Εξω-αγωνιστικός Έλεγχος, της Διεθνούς Σύμβασης σε συνδυασμό με τις συναφείς Οδηγίες και Συστάσεις (Guidelines for Out of Competition Testing) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών (www.ifhaonline.org)

  (β) Άρθρα 163 έως 167 του Κώδικα Ιπποδρομιών, και

  (γ) Άρθρα 35-Θεραπείες-, 40(18) – Εξω-αγωνιστικοί Έλεγχοι-,  42-Περίπτωση Θετικού Αποτελέσματος, και 50 – Περίπτωση Δειγματοληψιών σε μη εγγεγραμμένους ίππους -, των Γενικών Διατάξεων.

  4. Με βάση τις προαναφερθείσες διατάξεις, ο Εξω-αγωνιστικός έλεγχος επικεντρώνεται και στοχεύει, στην ανίχνευση και αποτροπή χρήσης  διεγερτικών και αναβολικών ουσιών (ως επί μέρους αναφέρονται στο  Άρθρο 6(Ε) της Διεθνούς Σύμβασης και επαναλαμβάνονται στο Άρθρο 40(18)(4) των Γενικών Διατάξεων, ενώ σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος-εύρεσης θεραπευτικών ουσιών σε δείγματα βιολογικών υλικών μη-εγγεγραμμένου ίππου, εκτάκτως ληφθέντων, ουδεμία επίπτωση ή ποινή επιβάλλεται εφόσον αποδεικνύεται ότι η θεραπευτική ουσία που ανιχνεύθηκε ήταν αποτέλεσμα νόμιμης κτηνιατρικής θεραπευτικής αγωγής αποδεικνυόμενη από τις εγγραφές στο «βιβλίο θεραπειών σταύλου» και σχετική τη έκθεση του θεράποντος ιατρού ή τα δελτία θεραπείας.

  Σε περίπτωση μη καταγραφής της ουσίας στο βιβλίο θεραπειών, το ζήτημα ελέγχεται ύστερα από εισήγηση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Φ.Ε.Ε, από την Επιτροπή Ιπποδρομιών και το Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε ενώ σύμφωνα με τα κρατούντα/συναφείς αποφάσεις η ποινή η οποία επιβάλλεται σε αυτές τις περιπτώσεις κυμαίνεται συνήθως από απλή επίπληξη ή χρηματικό πρόστιμο.

  5. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η Φ.Ε.Ε διαβίβασε στο Αγγλικό Εργαστήριο LGC, με το οποίο συνεργάζεται και είναι ένα από τα μόλις 5 πιστοποιημένα παγκοσμίως από την Διεθνή Ομοσπονδία Ιπποδρομιακών Αρχών, της όλης επικοινωνίας ανεξαιρέτως λαμβάνουσας χώρας αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, τα ληφθέντα δείγματα των έκτακτων δειγματοληψιών, με ρητή αναφορά των κατεχωρημένων στα αντίστοιχα  βιβλία θεραπείας, θεραπευτικών ουσιών που είχαν χορηγηθεί σε 4 από τους 14 ίππους για τους οποίους  διενεργήθηκε ο εξω-αγωνιστικός έλεγχος.

  6. Σύμφωνα με τον όρο υπ’αρ. 8 της καταρτισμένης σύμβασης μεταξύ Φ.Ε.Ε και LGC, η τελευταία υποχρεούται να ειδοποιεί την Φ.Ε.Ε στη περίπτωση που υπάρξει εύρημα ελέγχου το οποίο απαιτεί επιβεβαιωτική ανάλυση.

  Η Φ.Ε.Ε σε μία τέτοια περίπτωση οφείλει να γνωστοποιεί στην LGC εάν απαιτείται η επιβεβαιωτική ανάλυση.

  Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι, η Φ.Ε.Ε ανεξαιρέτως σε κάθε συναφή περίπτωση, σύμφωνα με πάγια εφαρμοζόμενη οδηγία ζητά την διενέργεια επιβεβαιωτικής ανάλυσης, επιφορτιζόμενη σε κάθε τέτοια περίπτωση το συναφές πρόσθετο οικονομικό κόστος, το οποίο ποικίλλει αναλόγως της επιμέρους ουσίας προς ανάλυση.

  7. Στις 14-9-2020 η LGC ενημέρωσε τους αρμόδιους της Φ.Ε.Ε για πιθανά ευρήματα ελέγχου (“possible screening findings”) τα οποία επιπρόσθετα των 4 ήδη απαρχής γνωστοποιημένων θεραπευτικών ουσιών συμπεριελάμβαναν σε 2 κωδικούς την αναφορά σε μεταβολίτη της ουσίας Acepromazine.

  8.  Με την από 15-9-2020 επιστολή της ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η LGC σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Φ.Ε.Ε της ιδίας ημέρας, ενημέρωσε την Φ.Ε.Ε ότι αυτά είναι προκαταρκτικά ευρήματα ελέγχου και συνέστησε να γίνει περαιτέρω έλεγχος των δειγμάτων πριν προχωρήσουν σε επιβεβαιωτική ανάλυση.

  9. Στη συνέχεια η LGC προχώρησε σε περαιτέρω ανάλυση των δειγμάτων η οποία απέβη αρνητική και για τις 2 περιπτώσεις δηλώνοντας ταυτόχρονα στην Φ.Ε.Ε ότι δεν απαιτείται επιβεβαιωτική ανάλυση.

  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ

  Γ. Παρθένης  - Ι. Ντατσόπουλος – Σ. Σπασσώφ

  Internal Pages Announcements Shortlist

  | Τελευταίες Ανακοινώσεις
  Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ούρων | 21 Οκτωβρίου 2020
  Αλλαγή προπόνησης/ιδιοκτησίας | 20 Οκτωβρίου 2020
  Γενική Ανακοίνωση | 19 Οκτωβρίου 2020
  Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ούρων | 19 Οκτωβρίου 2020
  Γενική Ανακοίνωση | 16 Οκτωβρίου 2020